ไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับอาวุโส กรณีที่มีตำแหน่งชำนาญงานอยู่ปัจจุบัน มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติอย่างไรจึงสามารถปรับเป็นระดับอาวุโสได้คะ